Цитата дня:

Чтобы обрести степень уверенности, которую мы называем убеждением,

нужно ощутить нечто собственным нутром.

                                                                                                         Шандор Ференци

Устав


    СТАТУТ

 

           ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ НАУКОВЕ ПСИХОАНАЛІТИЧНЕ ТОВАРИСТВО»

 

м. Одеса -  2009 р.

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Одеське обласне наукове психоаналітичне товариство» іменована надалі "Товариство" - є добровільним, самокерованим, некомерційним формуванням, створеним для реалізації цілей, зазначених у цьому Статуті.

1.2. Товариство є заснованим на членстві незалежним громадським об'єднанням, створеним відповідно до Конституції України, Закону України "Про громадські об'єднання" та інших законодавчих актів. Одержані з будь-яких джерел коштів, у т.ч. і доходи від підприємницької діяльності, використовуються тільки для виконання статутних завдань Товариства, не перерозподіляються між членами.

1.3. Товариство є юридичною особою за українським законодавством, користується правами та несе відповідальність, передбачену законодавством України для громадських організацій.

1.4. Товариство може від свого імені здобувати майнові і немайнові права, бути відповідачем і позивачем у суді, господарському або третейському судах, в інтересах досягнення статутних цілей укладати угоди, що відповідають законодавству, як на території України, так і за її межами.

1.5. Товариство має відособлене майно і самостійний баланс, гривневі та валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням і кутовий штамп. Товариство вправі мати свій прапор, емблему, вимпели та іншу символіку, що підлягає реєстрації та обліку в порядку, установленому законодавством України.

1.6. Громадська організація «Одеське обласне наукове психоаналітичне товариство» - добровільна, самокерована, некомерційна, творча громадська організація, створена з ініціативи групи громадян, що об'єдналися виходячи із загальних духовних інтересів і спільної діяльності для захисту цих спільних інтересів і для реалізації цілей, зазначених у даному Статуті.

1.7.  Діяльність Товариства ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування і законності. У рамках, встановлених законодавством, Товариство вільно у визначенні своєї внутрішньої структури, форм і методів своєї діяльності.

1.8. Засновниками товариства є громадяни - фахівці в області психіатрії, психології та інших суміжних дисциплін, зацікавлені в розвитку  та популяризації психоаналізу і психоаналітичної психотерапії

1.9. Відповідно до діючого законодавства Товариство вважається створеним з моменту ухвалення рішення про його створення. Правоздатність Товариства як юридичної особи виникає з моменту його державної реєстрації у встановленому порядку.

1.10. Діяльність Товариства є гласною, а інформація про його установчі і програмні документи - загальнодоступною.

1.11.  Товариство прагне до членства у міжнародній психоаналітичній асоціації (IPA).

1.12. Повне найменування українською мовою: Громадська організація «Одеське обласне наукове психоаналітичне товариство». Скорочене найменування українською мовою: ООНПТ. Повне найменування російською мовою: Общественная организация «Одесское областное научное психоаналитическое общество». Скорочене найменування російською мовою ООНПО. Найменування англійською мовою: «Odessa Regional Scientific Society of Psychoanalytical». Скорочене найменування ORSSP.

1.13. Місцезнаходження Товариства: 65011, м.Одеса, вул. Катерининська, 63,  кв.17.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є незалежною організацією, ціль якої - «всебічне вивчення, розвиток і впровадження методів психоаналізу і психоаналітичної психотерапії в клінічну і соціальну практику», діяльність якої припускає: «Особисте виховування членів товариства, орієнтоване на виконання освітніх стандартів Міжнародної психоаналітичної асоціації, організацію власних освітніх програм і візитів фахівців в області психоаналітичної психотерапії і пропаганду психоаналітичних ідей».

2.2. Основні завдання Товариства:

- сприяти підвищенню рівня професійної підготовки членів товариства;

-сприяти створенню умови для надання психологічної і психотерапевтичної допомоги особам, які її потребують;

- сприяти створенню навчальних програм, конференцій, дискусій, семінарів по психоаналітичній психотерапії та психоаналізу, і участі в них;

- здійснювати просвітительську діяльність в області охорони психічного здоров'я;

- сприяти професійній підготовці психоаналітиків;

-здійснювати самостійні і спільні науково-практичні програми, дослідження, обмін досвідом та інформацією, укладати договори і установлювати  інші форми взаємодії  та співробітництва з українськими та іноземними організаціями будь-яких форм власності і фізичних осіб;

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність;

- представляти і захищати свої права, законні інтереси своїх членів, а також інших громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і громадських об'єднаннях;

-звертатися в органи державного управління із пропозиціями та ініціативами, спрямованими на досягнення статутних цілей Товариства;

- співробітничати і взаємодіяти із засобами масової інформації і здійснювати  видавничу діяльність;

- здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на досягнення статутних цілей Товариства і відповідної цим цілям;

-здійснювати інші види діяльності, спрямовані на досягнення статутних цілей Товариства і не заборонені чинним законодавством України.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ

3.1.  Членство в Товаристві є добровільним.

3.2. Товариство є відкритим. На момент прийняття Статуту Товариство складається з асоційованих членів та дійсних членів.

3.3. Членами Товариства можуть бути громадяни України, що досягли 28 років, іноземні громадяни, особи без громадянства, а також громадські  об'єднання, що є юридичними особами, які розділяють статутні цілі Товариства, готові сплатити вступний внесок і регулярно сплачувати членські внески, дотримуватися Статуту Товариства і брати участь у діяльності Товариства.

3.4. Громадяни приймаються в члени Товариства на підставі особистої заяви, громадські об'єднання на підставі заяви з додатком відповідного рішення своїх керівних органів.

3.5. Умови для вступу в Товариство:

Асоційованим членом Товариства може бути будь-який громадянин, що визнає мети Товариства, що виконує його Статут і бере участь у діяльності Товариства відповідно до пунктів  3, 4 Статуту Товариства, а також відповідним нижчепереліченим вимогам:

- наявність 250 годин власного аналізу у навчальних аналітиків IPA або навчальних аналітиків Одеського психоаналітичного інституту (ОПІ), або іншого виду особистого досвіду в області психотерапії;

- вища освіта;

- захищений диплом Одеського психоаналітичного інституту;

- обов'язкові щорічні публікації або виступи - доповіді (не менш 2-х  доповідей, або 2-х публікацій у рік. А також, інша наукова діяльність в області розвитку психоаналізу і психотерапії, яка не суперечить Статуту Товариства і погоджена із Загальними зборами Товариства).

Дійсним членом Товариства може бути будь-який громадянин, який виконав освітній стандарт передбачений даним Статутом за наступними пунктами:

- наявність не менш 400 годин власного аналізу у навчальних аналітиків IPA або навчальних аналітиків ОПІ, із частотою 3-4 рази на тиждень або в шатловому режимі;

- наявність 80 супервізирних годин по одному випадку у дійсних членів  IPA;

-  обов'язкові щорічні публікації або виступи - доповіді (не менш 2-х  доповідей, або 2-х публікацій на рік. А також, інша наукова діяльність в області розвитку психоаналізу і психотерапії, яка не суперечить Статуту Товариства і погоджена із Загальними зборами Товариства);

3.6. Критерії для асоційованих і дійсних членів одноголосно прийняті на час перехідного періоду, позначеного протягом п'яти років з моменту прийняття Статуту:

 - необхідне виконання перерахованих вище вимог, протягом перехідного періоду, для не виконавших стандарт до моменту прийняття Статуту.

3.7. Почесним членом Товариства може бути особа, яка не входить у його склад, що має видатні заслуги в сферах діяльності, що представляють інтерес для Товариства або яка зробила особливий внесок у діяльність Товариства або психоаналізу. На почесних членів не поширюються права і обов'язки членів Товариства.

3.8. Член Товариства припиняє своє членство в Товаристві шляхом подачі заяви Правлінню Товариства. До заяви члена Товариства, яке є громадською організацією, додається, крім того, відповідне рішення керівного органа цієї громадської організації.

3.9. Член Товариства вважається вибувшим з нього з моменту подачі заяви.

3.10. Член Товариства може бути виключений зі складу Товариства. Виключення зі членів Товариства проводиться рішенням загальних зборів за поданням правління у випадку грубих порушень діючого Статуту, за висновків етичної комісії та за несплату внесків протягом 2-х кварталів підряд.

3.11. Питання про виключення вирішується загальними зборами в присутності особи яку виключають, або в її відсутності, якщо зборам не представлена поважна причина неявки. Рішення про виключення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2/3 дійсних членів товариства.

3.12. Розмір вступного внеску встановлюється Загальними зборами, і може змінюватися за рішенням Загальних зборів у наслідок об'єктивних причин.

3.13. Розмір регулярних членських внесків встановлюють члени Загальних зборів.

3.14. Звіт скарбника Товариства про розподіл коштів, відбувається на зборах наприкінці року за необхідності.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Члени Товариства мають право:

- користуватися підтримкою і допомогою Товариства відповідно до дійсного Статуту;

- одержувати матеріальну допомогу з коштів Товариства для заходів, що реалізують цілі Товариства;

-одержувати консультативну, правову, організаційно-методичну, наукову допомогу і підтримку Товариства;

- обирати і бути обраним у виборні органи Товариства;

- брати участь у заходах, проведених Товариством;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства;

-у порядку і на умовах, встановлених Правлінням Товариства, і  у випадках, установлених Правлінням Товариства, користуватися майном Товариства;

- вільно виходити зі членів Товариства на підставі заяви;

-виносити на обговорення правління і збори будь-які питання і пропозиції, що відносяться до компетенції Товариства;

- вносити пропозиції, що стосуються будь-яких сторін діяльності Товариства, критикувати членів Товариства;

- на пільгову (50% від вартості) участь у заходах Товариства, при участі в їхній підготовці та організації;

- у питаннях визначення програми діяльності товариства, прийняття і виключення членів Товариства, права голосу мають лише дійсні члени товариства.

 4.2. Члени Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту Товариства і його внутрішніх документів;

- брати участь у діяльності Товариства;

- вчасно сплачувати членські внески;

- відвідувати збори;

- виконувати доручення зборів Товариства і його робочих органів;

- сприяти своєю діяльністю підвищенню ефективності роботи Товариства;
          - не робити дій, що порушують Статут Товариства, етику колегіальних взаємовідносин, а також дій, що наносять моральний або матеріальний збиток Суспільству, утримуватися від діяльності, що суперечить статутним цілям Товариства;

- дотримуватися професійної етики;

- вчасно повертати майно, що належить Суспільству, надане в тимчасове користування;

- дотримуватися стандартів передбачених п. 3.5

 

5. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА


              Загальні збори членів Товариства

5.1. Вищим керівним органом Товариства є Загальні збори членів Товариства, що скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути зібрані на вимогу не менш 1/3 членів Товариства, за рішенням Ревізійної комісії (Ревізора) або Правління. Про скликання Загальних зборів члени Товариства сповіщаються персонально не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

5.2. Загальні збори Товариства:

- обирають Правління в складі: Президента Товариства, Віце-президента Товариства та членів Правління  строком на два роки;

- обирають Етичну і Ревізійну комісію (Ревізора)  строком на два роки;

- заслуховують і затверджують звіти Правління і Ревізійної комісії (Ревізора);

-затверджують Статут Товариства, а також зміни і доповнення до нього, з наступною державною реєстрацією у встановленому законодавством України  порядку;

- ухвалюють рішення щодо реорганізації і ліквідації Товариства;

- затверджують розміри членських і вступних внесків;

- затверджують символіку Товариства;

- визначають розміри винагороди для членів Правління і Ревізійної комісії (Ревізора);

- визначають і затверджують основні напрямки діяльності Товариства;

- вносять корективи до складу правління;

- приймають бюджет;

- вирішують інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

5.3. Загальні збори правочинні, якщо на них є присутніми 2/3 членів Товариства. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх, за винятком випадків прямо передбачених цим Статутом.

5.4. Рішення про затвердження Статуту, змін і доповнень до нього, про реорганізацію і ліквідацію Товариства приймаються дійсними членами Товариства  (3/4).

5.5. У період між Загальними зборами, виборним, постійно діючим колегіальним керівним органом Товариства є Правління, підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам. До складу Правління входять Президент Товариства, Віце-президент  Товариства і члени Правління. Керує роботою Правління Президент Товариства. 

Правління Товариства

5.6. Правління Товариства обирається Загальними зборами із числа членів Товариства строком на два роки в кількості, і складі обумовленому Загальними зборами.

5.7. Правління  Товариства:

- здійснює права юридичної особи і виконує його обов'язку відповідно до дійсного Уставу;

- веде списки членів Товариства;

- здійснює контроль над виконанням рішень Загальних зборів;

- розглядає і затверджує кошторис витрат Товариства;

- розпоряджається майном Товариства;

- готовить питання для обговорення на Загальних зборах Товариства;

-ухвалює рішення щодо створення господарчих товариств, товариств та інших господарських організацій зі статусом юридичної особи, затверджує їхні установчі документи;

- приймає рішення про участь і про форми участі в діяльності інших суспільних об'єднань;

- установлює порядок внесення членських і вступних внесків;

-розглядає і вирішує інші питання, що стосуються діяльності Товариства, що не входять у компетенцію Загальних зборів Товариства.

5.8. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважаються правочинними при участі в них більше половини членів Правління. Про дату засідання Правління і порядку денному всіх членів Правління персонально сповіщає Секретар Товариства. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Правління. Засідання Правління веде Президент Товариства.

5.9. Засідання Правління можуть бути позачерговими. Позачергове засідання Правління повинне бути скликане на вимогу хоча б одного члена Правління.

5.10. Протоколи засідань Правління веде Секретар, що обирає Загальними Зборами, із числа членів Правління, строком на п'ять років.

Президент Товариства і Віце-президент Товариства

5.11. Президент Товариства обирається Загальними зборами із числа дійсних членів Товариства строком на два роки. При цьому за запропоновану кандидатуру Президента Товариства повинне проголосувати більше 50% членів Товариства.

5.12. Президент Товариства:

- керує діяльністю Правління Товариства, підписує рішення, прийняті Правлінням Товариства;

- у період між засіданнями Правління Товариства здійснює керівництво діяльністю Товариства, у тому числі приймає оперативні рішення з питань повсякденної діяльності Товариства;

-без доручення представляє Товариство у взаєминах з державними, суспільними, релігійними та іншими Організаціями в Україні і за рубежем;

- відповідно до рішень Правління Товариства розпоряджається коштами Товариства;

- відкриває та при необхідності закриває рахунки в установах банків;

- вирішує інші питання, що стосуються діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів і Правління.

5.13. Президент Товариства має право підпису банківських документів.

5.14. Віце-президент Товариства обирається Загальними зборами із числа дійсних членів Товариства строком на два роки. Віце-президент Товариства курирує певні напрямки діяльності Товариства і виконує обов'язки Президента Товариства в період його відсутності.


               Ревізійна комісія (Ревізор)

5.15. Ревізійна комісія Товариства (Ревізор) обирається Загальними зборами із числа членів Товариства строком на два роки. Кількісний склад Ревізійної комісії визначає Загальні збори.

 Ревізійна комісія (Ревізор):

- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства;

- організує перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу в рік;

-до перевірок, якщо буде потреба, за рішенням Загальних Зборів можуть залучатися незалежні аудиторські організації.

5.16. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Правління і виконавчих органів Товариства.


             6. МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1. Організація відповідно до діючого законодавства України може мати у власності будинки, будівлі, житловий фонд, земельні ділянки, транспорт, устаткування, інвентар, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Товариства.

6.2. У власності Товариства можуть, також перебувати установи, видавництва, засоби масової інформації, які створюються Товариством або придбаються за рахунок його коштів, відповідно до статутних цілей.

6.3. Товариство відповідає за своїми обов'язками всім належним йому майном, на яке відповідно до діючого законодавства України може бути звернене стягнення. Члени Товариства не відповідають по зобов'язаннях Товариства, так само як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях членів Товариства.

6.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- добровільні внески і пожертвування;

- вступні і членські внески;

- надходження від проведених відповідно до Статуту Товариства лекцій, семінарів та інших заходів;

- доходи від підприємницької діяльності;

- доходи від зовнішньоекономічної діяльності;

- інші, не заборонені законом надходження.

6.5. Товариства не переслідує мети одержання прибутку. Доходи від підприємницької діяльності Товариства направляються на досягнення статутних цілей Товариства і не підлягають перерозподілу між членами Товариства.

6.6. Члени Товариства не мають прав власності на майно, що належить Товариству.


              7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ 

 

7.1. Для реалізації своїх статутних цілей Товариство може вступати в міжнародні суспільні об'єднання, здобувати права і виконувати обов'язки, що відповідають статусу цих міжнародних об'єднань.

7.2. Товариства може підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати угоди з іноземними некомерційними неурядовими об'єднаннями.

7.3. Товариства може створювати свої філії і представництва в іноземних державах на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України та законодавства цих держав.

              8. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА 

 

8.1. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів прийнятому  більшістю голосів (3/4) від загальної кількості  членів Товариства у встановленому законом порядку. Майно Товариства переходить після його реорганізації до новоутворених юридичних осіб у встановленому законом порядку.

8.2. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, прийнятому більшістю голосів (3/4), від загальної кількості членів Товариства, або за рішенням суду, у встановленому законом порядку.

8.3. Для ліквідації Товариства призначається ліквідаційна комісія, яка складає ліквідаційний баланс. Майно і кошти Товариства, що залишилися після ліквідації Товариства і розрахунку з бюджетом і банками, витрачаються на цілі, передбачені цим Статутом, і не підлягають розподілу між членами Товариства.

8.4. Рішення про ліквідацію Товариства направляється в орган, що зареєстрував Товариство, для виключення його з єдиного державного реєстру юридичних осіб.


              9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 

 

9.1. Зміни і доповнення в Статут Товариства затверджуються Загальними зборами  більшістю голосів (3/4) від загальної кількості членів Товариства і підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

              10. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ТА ЕТИЧНА КОМІСІЯ 

 

10.1.  За основу етичного кодексу Товариства прийнятий етичний кодекс IPA.

10.2. Етична комісія вирішує спірні питання між членами Товариства, між членами Товариства і пацієнтами або їхніми родичами.  Обирається із числа членів товариства в кількості визначеним Загальними зборами Товариства.

10.3. Матеріали етичної комісії залишаються конфіденційними.              11. СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА 

 

11.1.  Секретар товариства:

-  веде протоколи засідань Товариства та інших заходів, проведених Товариством;

- здійснює зв'язок товариства з іншими організаціями в Україні та за кордоном;

- здійснює переклад документації товариства на російську або українську мову;

-  має право без оплати брати участь у всіх заходах товариства.

 

12. ПРО СУПЕРВІЗІРНИЙ  КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА 

12.1. Супервізійну роботу в Товаристві виконують:

- дійсні члени Товариства, що пройшли навчання в області психоаналізу або психоаналітичної психотерапії (у визнаних міжнародним співтовариством українських або закордонних навчальних установах);

- які мають досвідом практичної і викладацької роботи, а також одержали підготовку в області супервізорства.

12.2. Обов'язком супервізорів є здійснення регулярних супервізій,  які підтверджують практичну діяльність і відповідають професійній підготовці членів Товариства.

12.3. Завданнями супервізірного комітету є оцінка рівня професійної підготовки асоційованих і дійсних членів товариства, контроль роботи супервізорів, розробка і впровадження освітніх програм.  Статус супервізора Товариства одержують на загальних зборах простою більшістю, за рекомендацією членів супервізірного комітету і за умови надання документів, що підтверджують відповідну професійну підготовку.

 

 
 

Новости

конференция 2019

News image

  Одесскому психоаналитическому обществу в этом году исполняется 20 лет.   Мы приглашаем практикующих психоаналитиков, психологов и всех, кто интересуется внутренним миром человека,     на нашу ежегодную научно-теоретическую конференцию,   которая состоится 23.02.19.   Стоимость участия студентам ... узнать подробнее...

ок 19.01. 2019

News image

узнать подробнее...

пк ноябрь 2018

News image

узнать подробнее...

набор 2018-2021

ОДЕССКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  ОДЕССКИЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ    Обьявляет набор на 2018-2021 гг обучения    В программе обучения: • История возникновения и развития психоанализа  • Теория психоанализа (психология влечений З.Фрейда, Эго-психология, теория М.Кляйн, теория обьектных отношений М.Маляр, психология ... узнать подробнее...

псиКлуб 10_18

News image

узнать подробнее...

диско клуб Диссоциация 10/2018

News image

  Уважаемые друзья, приглашаем вас посетить очередное заседание нашего Дискуссионного клуба,    19.10.2018, в 18.00  ул.Пушкинская 32,оф. 39.     Для обсуждения предлагается статья М.Хирша «Телесная диссоциация как последствие травмы» 20... узнать подробнее...

Пси клуб 29.09.18

News image

узнать подробнее...

Дискуссионный клуб 14 09 18

    Дорогие коллеги, будем рады встрече с вами на первом в этом учебном году заседании нашего Дискуссионного Психоаналитического клуба,     которое состоится в пятницу,14 сентября, в 18.00 по адресу:   Пушкинская 32, оф.39, ... узнать подробнее...

otto kernberg 2018

News image

узнать подробнее...